ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:T-VER)
2. ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม
3. พัฒนา นวัตกรรม ฉลากคาร์บอน 3 รูปแบบ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. ส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมสนันสนุนป่าชุมชน
6. ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
7. สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนโครงการ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลปริมาณคาร์บอนเครดิต และการจัดการบัญชีเครดิตโดยผู้ใช้ในระดับต่างๆ
8. โครงการนำร่องระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย